Vrijwaring

1. Juridische mededelingen
© Hedgren Creations NV, 2011
Hedgren Creations NV
Ankerrui 2, 2000 Antwerp – Belgium
Ondernemingsnummer/BTW-nummer: 0880.202.348
Inschrijven voor rechtspersonen - Brussel

2. Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze website (d.w.z. www.hedgren.com) is afhankelijk van de acceptatie door de gebruiker van de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden. Alle gebruikers van deze website begrijpen en stemmen ermee in dat hun gebruik van een dergelijke website betekent dat ze de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische kennisgeving accepteren. HEDGREN CREATIONS N.V. behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken. De domeinnaam www.hedgren.com is eigendom van HEDGREN CREATIONS N.V.


3. Handelsmerken
Deze website bevat veel handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, auteursrechten en/of logo's van HEDGREN CREATIONS NV De gebruiker stemt ermee in de merken niet te wijzigen, aan te passen en/of te exploiteren, noch deel te nemen aan enige activiteit die maakt misbruik van dergelijke merken. Alle rechten op deze merken zijn voorbehouden. Elk gebruik van de merken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.


4. Verboden gebruik
Elk gebruik van deze website voor illegale of verwerpelijke doeleinden is ten strengste verboden. De gebruiker stemt ermee in dat hij deze website niet zal gebruiken voor activiteiten die als illegaal of schadelijk voor anderen kunnen worden beschouwd of die aanleiding kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid. Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) activiteiten met betrekking tot de overdracht van onwettige, bedreigende, intimiderende, obscene, seksueel expliciete, pornografische, haatdragende, godslasterlijke, lasterlijke of lasterlijke informatie; (ii) activiteiten met betrekking tot de verzending van ongewenste e-mail of spamming; (iii) activiteiten met betrekking tot de promotie of het gebruik van virussen; (iv) activiteiten die in strijd zijn met enige wet, regelgeving of statuut; en of (v) activiteiten die inbreuk maken op enig wettelijk beschermd eigendomsrecht, enz. Door deze website te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat alle informatie die naar of met het gebruik van deze website wordt verzonden, niet als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk kan en mag worden beschouwd. HEDGREN CREATIONS N.V. behoudt zich het recht voor om transmissies te controleren en elk vermeend verboden gebruik van deze website te onderzoeken en om alle informatie met betrekking tot dergelijk verboden gebruik openbaar te maken. HEDGREN CREATIONS N.V., haar functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, partners, dochterondernemingen en/of aannemers aanvaarden geen en wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot een onwettig of verboden gebruik van deze website door een persoon. Elke schending van deze of enige andere sectie in dit document kan leiden tot beëindiging van de service en of enige andere actie die HEDGREN CREATIONS N.V. passend acht onder de omstandigheden.


4. Relaties met derden
Deze website kan meerdere links bevatten naar andere sites, zoals de webshop die overeenkomt met het volgende adres: www.hedgrenwebshop.com. Deze links worden alleen verstrekt om de gebruiker te helpen. Deze sites zijn onafhankelijk van de site van HEDGREN CREATIONS N.V. en HEDGREN CREATIONS N.V. heeft geen controle over de inhoud en of representaties van dergelijke sites. De informatie op deze links hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met de overtuigingen van HEDGREN CREATIONS N.V.. Het opnemen van een link betekent niet dat HEDGREN CREATIONS N.V. de inhoud van een dergelijke site accepteert of onderschrijft. De gebruiker is verantwoordelijk om zichzelf te beschermen bij het omgaan met de gelinkte site. HEDGREN CREATIONS NV, en haar functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, partners, contractanten en dochterondernemingen wijzen alle verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid af voor inhoud op dergelijke gelinkte sites en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, opgelopen door degenen die dergelijke sites bezoeken.


5. Wijzigingen
Deze website kan typografische fouten of technische onnauwkeurigheden bevatten. HEDGREN CREATIONS N.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het nalaten van HEDGREN CREATIONS N.V. om enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling.


6. Scheidbaarheid
Als een of meer van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden als niet-afdwingbaar worden beschouwd onder de toepasselijke wetgeving, zal de reikwijdte van die bepaling op passende wijze worden beperkt. Als een dergelijke beperking niet haalbaar is, wordt een dergelijke bepaling uitgesloten van deze gebruiksvoorwaarden en is het saldo van deze algemene voorwaarden afdwingbaar.


7. Garanties en beperking van aansprakelijkheid
HEDGREN CREATIONS N.V. WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL HEDGREN CREATIONS NV AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNATIEVE, GEVOLG- OF VOORBEELDSCHADE MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIENDE UIT DEZE WEBSITE, ONGEACHT OF BEIDE PARTIJEN HAD OF MOETEN KENNEN DERGELIJKE SCHADE KAN WORDEN OPGELOST.


8. Overmacht
Niettegenstaande enige andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden, is HEDGREN CREATIONS NV niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering ervan als gevolg van een oorzaak buiten de redelijke controle van HEDGREN CREATIONS NV, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlogshandelingen of burgerlijke opstand, nationale noodsituaties, overmacht, brand, explosie, vandalisme, storm, aardbeving, overstroming, embargo, oproer, sabotage, stakingen in de hele sector, uitsluitingen, werkonderbrekingen of andere arbeidsmoeilijkheden, uitval van leveranciers in de hele sector, onbeschikbaarheid van materialen, doorgangsrechten of overheidshandelingen; op voorwaarde echter dat HEDGREN CREATIONS N.V. alle commercieel redelijke inspanningen zal leveren om een dergelijke tekortkoming of vertraging in de uitvoering onmiddellijk te corrigeren voor zover dit in overeenstemming is met de op dat moment toepasselijke wet- en regelgevende vereisten en passend is in het licht van de op dat moment bestaande omstandigheden.


9. Vrijwaring
De gebruiker stemt er hierbij mee in om HEDGREN CREATIONS NV, haar functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, werknemers, aannemers, onderaannemers, agenten, partners en dochterondernemingen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, acties, rechtszaken, eisen, kosten en schade ( inclusief redelijke advocaatkosten) die door een derde partij worden beweerd als gevolg van het gebruik van deze website door de gebruiker. HEDGREN CREATIONS N.V. heeft het recht om elke verdediging met betrekking tot deze sectie te controleren.


10. Relatie
Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd als een agentschap, joint venture, partnerschap of fiduciaire relatie tussen de partijen, en geen van beide partijen heeft het recht of de bevoegdheid om voor of namens de andere partij op te treden.


11. Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met enige rechtskeuze.


12. Jurisdictie
De gebruiker stemt er hierbij mee in en stemt er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van Antwerpen, België voor alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.


13. Gehele overeenkomst
Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen in hun geheel alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die eerder tussen de partijen bestonden met betrekking tot het onderwerp.