1994

Gebruiksvoorwaarden

2021

DISCLAIMER – GEBRUIKSVOORWAARDEN E-STORE HEDGREN CREATIONS N.V.

1. Juridische mededelingen
© Hedgren Creations NV, 2018

Hedgren Creations NV
Grote Steenweg 50, 2550 Kontich – BELGIUM
Ondernemingsnummer/BTW-nummer: 0880.202.348
Inschrijven voor rechtspersonen – Brussel

2. Acceptatie van gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze website (d.w.z. https://hedgren.com) is afhankelijk van de acceptatie door de gebruiker van de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden. Alle gebruikers van deze website begrijpen en stemmen ermee in dat hun gebruik van een dergelijke website betekent dat ze de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische kennisgeving accepteren. HEDGREN CREATIONS N.V. behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken. De domeinnaam www.hedgren.com is eigendom van HEDGREN CREATIONS N.V..

3. Beveiliging en privacy
Wanneer u goederen koopt via onze website, geeft u ons persoonlijke gegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om uw aankoop te verwerken en te bezorgen. We gebruiken deze persoonsgegevens ook voor beperkte andere doeleinden. Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zal worden behandeld in het kader van ons privacybeleid zoals hier beschreven https://hedgren.com/pages/privacy-policy

4. Handelsmerken
Deze website bevat veel handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, auteursrechten en/of logo's van HEDGREN CREATIONS NV De gebruiker stemt ermee in de merken niet te wijzigen, aan te passen en/of te exploiteren, noch deel te nemen aan enige activiteit die dergelijke merken. Alle rechten op deze merken zijn voorbehouden. Elk gebruik van de merken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

5. Verboden gebruik
Elk gebruik van deze website voor illegale of verwerpelijke doeleinden is ten strengste verboden. De gebruiker stemt ermee in dat hij deze website niet zal gebruiken voor activiteiten die als illegaal of schadelijk voor anderen kunnen worden beschouwd of die aanleiding kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid. Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) activiteiten met betrekking tot de overdracht van onwettige, bedreigende, intimiderende, obscene, seksueel expliciete, pornografische, haatdragende, godslasterlijke, lasterlijke of lasterlijke informatie; (ii) activiteiten met betrekking tot de verzending van ongewenste e-mail of spamming; (iii) activiteiten met betrekking tot de promotie of het gebruik van virussen; (iv) activiteiten die in strijd zijn met enige wet, regelgeving of statuut; en of (v) activiteiten die inbreuk maken op enig wettelijk beschermd eigendomsrecht, enz. Door deze website te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat alle informatie die naar of met het gebruik van deze website wordt verzonden, niet als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk kan en mag worden beschouwd. HEDGREN CREATIONS N.V. behoudt zich het recht voor om transmissies te controleren en elk vermeend verboden gebruik van deze website te onderzoeken en om alle informatie met betrekking tot dergelijk verboden gebruik openbaar te maken. HEDGREN CREATIONS N.V., haar functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, partners, dochterondernemingen en/of aannemers aanvaarden geen en wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het illegale of verboden gebruik van deze website door een persoon. Elke schending van deze of enige andere sectie in dit document kan leiden tot beëindiging van de service en of enige andere actie die HEDGREN CREATIONS N.V. passend acht onder de omstandigheden.

6. Relaties met derden
Deze website kan meerdere links naar andere sites bevatten. Deze links worden alleen verstrekt om de gebruiker te helpen. Deze sites zijn onafhankelijk van de site van HEDGREN CREATIONS N.V. en HEDGREN CREATIONS N.V. heeft geen controle over de inhoud en of representaties van dergelijke sites. De informatie die op deze links wordt weergegeven, weerspiegelt niet noodzakelijk de overtuigingen van HEDGREN CREATIONS N.V. Het opnemen van een link betekent niet dat HEDGREN CREATIONS N.V. de inhoud van een dergelijke site accepteert of onderschrijft. De gebruiker is verantwoordelijk om zichzelf te beschermen bij het omgaan met de gelinkte site. HEDGREN CREATIONS NV, en haar functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, partners, contractanten en dochterondernemingen wijzen alle verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid af voor inhoud op dergelijke gelinkte sites en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, opgelopen door degenen die dergelijke sites bezoeken.

7. Wijzigingen
Deze website kan typografische fouten of technische onnauwkeurigheden bevatten. HEDGREN CREATIONS N.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het nalaten van HEDGREN CREATIONS N.V. om enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling. HEDGREN CREATIONS N.V. kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de bestelling die de Klant indient, wordt aanvaard door HEDGREN CREATIONS NV Voordat de Klant een bestelling plaatst, moet hij bevestigen dat hij deze verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd. Daarom wordt het ten zeerste aangeraden dat de Klant een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden bewaart voordat hij een bestelling plaatst.

8. Scheidbaarheid
Als een of meer van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden als niet-afdwingbaar worden beschouwd onder de toepasselijke wetgeving, zal de reikwijdte van die bepaling op passende wijze worden beperkt. Als een dergelijke beperking niet haalbaar is, wordt een dergelijke bepaling uitgesloten van deze gebruiksvoorwaarden en is het saldo van deze gebruiksvoorwaarden afdwingbaar.

9. Garanties en beperking van aansprakelijkheid
HEDGREN CREATIONS N.V. WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL HEDGREN CREATIONS NV AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNATIEVE, GEVOLG- OF VOORBEELDSCHADE MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIENDE UIT DEZE WEBSITE, OF EEN VAN DE PARTIJEN AL DAN GEEN ENKELE KENNIS HAD OF MOETEN HADDEN ER KUNNEN SCHADE WORDEN OPGESLAGEN.

10. Overmacht
Niettegenstaande enige andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden, is HEDGREN CREATIONS NV niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering ervan als gevolg van een oorzaak buiten de redelijke controle van HEDGREN CREATIONS NV, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlogshandelingen of burgerlijke opstand, nationale noodsituaties, overmacht, brand, explosie, vandalisme, storm, aardbeving, overstroming, embargo, oproer, sabotage, stakingen in de hele sector, uitsluitingen, werkonderbrekingen of andere arbeidsmoeilijkheden, uitval van leveranciers in de hele sector, onbeschikbaarheid van materialen, doorgangsrechten of overheidshandelingen; op voorwaarde echter dat HEDGREN CREATIONS N.V. alle commercieel redelijke inspanningen zal leveren om een dergelijke tekortkoming of vertraging in de uitvoering onmiddellijk te corrigeren voor zover dit in overeenstemming is met de op dat moment toepasselijke wet- en regelgevende vereisten en passend is in het licht van de op dat moment bestaande omstandigheden.

11. Vrijwaring
De gebruiker stemt er hierbij mee in om HEDGREN CREATIONS NV, haar functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, werknemers, aannemers, onderaannemers, agenten, partners en dochterondernemingen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, acties, rechtszaken, eisen, kosten en schade ( inclusief redelijke advocaatkosten) die door een derde partij worden beweerd als gevolg van het gebruik van deze website door de gebruiker. HEDGREN CREATIONS N.V. heeft het recht om elke verdediging met betrekking tot deze sectie te controleren.

12. Relatie
Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd als een agentschap, joint venture, partnerschap of fiduciaire relatie tussen de partijen, en geen van beide partijen heeft het recht of de bevoegdheid om voor of namens de andere partij op te treden.

13. Contractvorming
Zodra een bestelling is geplaatst, wordt aangenomen dat de klant heeft ingestemd met en gebonden is aan de gebruiksvoorwaarden die hierin worden beschreven door HEDGREN CREATIONS N.V. Het contract tussen HEDGREN CREATIONS N.V. en de klant komt pas tot stand na acceptatie door HEDGREN CREATIONS N.V. van de ingediende bestelling. Die aanvaarding wordt geacht volledig te zijn en wordt voor alle doeleinden geacht effectief aan de Klant te zijn meegedeeld op het moment dat HEDGREN CREATIONS N.V. de e-mail ter bevestiging aan de klant stuurt dat het product beschikbaar is en is verzonden. Deze bevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat deze laatste tijdens het bestelproces heeft ingevuld (ongeacht of de Klant die e-mail ontvangt of niet). Voor alle duidelijkheid: een dergelijk contract wordt geacht in België te zijn gesloten. HEDGREN CREATIONS N.V. kan, naar eigen goeddunken, een bestelling weigeren om welke reden dan ook, met inbegrip van het feit:

  • Dat het product niet langer beschikbaar is op de E-Store-website
  • Er is een fout met betrekking tot de prijs of de beschrijving van het product op de E-Store-website
  • Er is een fout of een gebrek aan nauwkeurigheid in de informatie die door de Klant is verstrekt in de ingediende bestelling

Specifiek met betrekking tot productbeschikbaarheid, garandeert de opname van een product op de E-Store-website niet dat dit product beschikbaar zal zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

14. Prijzen/Verzendkosten
HEDGREN CREATIONS N.V. behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het moment van acceptatie van een bestelling. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw. De in de E-Store vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is niet afhankelijk van het volume van de bestelde producten, maar van de totale bestelwaarde of eventuele campagnes die van toepassing zijn.

15. Betaling
De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven in de E-Store.

Indien door HEDGREN CREATIONS N.V. een betalingstermijn is overeengekomen, is de Klant door het enkele verstrijken van die termijn in verzuim. Betalingscondities kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder de alsdan gestelde voorwaarden.

Indien een creditcard als betaalmethode wordt gekozen, zijn de voorwaarden van de betreffende creditcarduitgever van toepassing. HEDGREN CREATIONS N.V. is geen partij in de relatie tussen de Klant en de uitgever van de kredietkaart.

De Klant zal alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, inclusief incassokosten, vergoeden die HEDGREN CREATIONS N.V. moet maken wegens het niet nakomen door de Klant van zijn of haar (betalings)verplichtingen.

16. Levering
Momenteel levert Hedgren aan klanten met een adres in Albanië, Oostenrijk, België, Bosnië & Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg , Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland, Verenigd Koninkrijk.

HEDGREN CREATIONS N.V. zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk op volgorde van binnenkomst verzenden of door een derde laten verzenden. Indien levering niet binnen de gemiddelde termijn of helemaal niet kan plaatsvinden, komt de overeenkomst pas tot stand nadat HEDGREN CREATIONS N.V. de beschikbaarheid van het product heeft gecontroleerd. HEDGREN CREATIONS N.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door overschrijding van een opgegeven leveringstermijn. Tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen, zal HEDGREN CREATIONS N.V. de bestelling binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen kan worden uitgevoerd, zal HEDGREN CREATIONS N.V. de Klant hiervan op de hoogte stellen en heeft de Klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Zodra de bestelling ons magazijn verlaat, stuurt UPS een geautomatiseerde e-mail naar het e-mailadres van de klant. In deze e-mail vindt de Klant de vastgestelde leveringsdatum en het trackingnummer.

17. Retourneren/Herroepingsrecht
De Klant is verplicht de producten direct na ontvangst te (laten) inspecteren. Met betrekking tot producten die bij de E-Store zijn gekocht, heeft de Klant het recht de aankoop zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 werkdagen na levering van het product in kwestie, mits de producten niet zijn gebruikt of beschadigd en met inachtneming van de volgende voorwaarde: Originele tags zijn mogelijk niet verwijderd. Zodra een product aan de klant is geleverd, wordt het zijn eigendom en is de klant verantwoordelijk voor verlies of schade die daarna zou kunnen ontstaan.

Onverminderd de wettelijke rechten van de Klant, zal de Klant het artikel retourneren bij annulering van de aankoop met behulp van het bijgevoegde retourdocument en zal dan worden terugbetaald. De Klant zal HEDGREN CREATIONS N.V. op de hoogte brengen van zijn of haar beslissing om de aankoop te annuleren binnen de strikte termijn van 14 dagen na levering door een e-mail te sturen naar het adres E-Store@hedgren.com of per aangetekende brief op het adres HEDGREN CREATIONS N.V., Herman de Nayerstraat 6, 2550 Kontich, België. Na de verzending van zijn/haar beslissing om de aankoop te annuleren per e-mail of aangetekende brief, heeft de Klant de verplichting om het product zonder onnodige vertraging terug te sturen binnen de 14 werkdagen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van HEDGREN CREATIONS N.V. indien de Klant woonachtig is in de EU. In alle andere gevallen zijn de verzendkosten van de retourzending voor rekening van de Klant. Indien de Klant gebruik heeft gemaakt van zijn of haar Herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige lid, zal HEDGREN CREATIONS N.V. het door de Klant betaalde bedrag binnen 21 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

18. Disclaimer
Voor zover wettelijk toegestaan, levert Hedgren Creations NV deze website en de inhoud ervan op een "as is"-basis en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die op deze site zijn opgenomen, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien verklaart of garandeert Hedgren Creations NV niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is, juist, volledig of actueel is. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hedgren creations NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele links naar het internet of andere websites van derden vanaf haar website. Zodra u deze links activeert, verlaat u deze website en is Hedgren Creations NV niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van andere websites op internet die u vanaf haar site kunt bezoeken.

19. Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met enige rechtskeuze.

20. Jurisdictie
De gebruiker stemt er hierbij mee in en stemt er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van Antwerpen, België voor alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

21. Gehele overeenkomst
Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen in hun geheel alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die eerder tussen de partijen bestonden met betrekking tot het onderwerp.